top of page

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrui reikalingas futbolo treneris

 

Funkcijos: organizuoti vaikų užimtumą, vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, ieškoti talentingų sportininkų, rengti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti baigus mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas;

 2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

 3. Gebėti rengti veiklos programas, ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti trenerio etikos normų;

 5. Išmanyti sporto veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.;

 6. Būti pasitikrinus sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (asmens medicininė knygelė – sveikatos pasas F 048/a).

Privalumai:
1. Trenerio darbo patirtis.
2. Rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą (adresuoti Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriui);

 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

 4. Buvusių ir / ar esamų darbdavių rekomendacijas (jeigu turite);

 5. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

 6. Privalomojo higienos mokymo ir privalomojo pirmos pagalbos mokymo žinių atestavimo pažymėjimą.

Darbo užmokestis:

koef. 6,0-6,6 (priklauso nuo darbo stažo (trenerio pareigose)) + 35-100 proc. priedas (priklauso nuo turimos trenerio kvalifikacinės kategorijos)

Dokumentai priimami Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre (Rotušės g. 2, Biržai). Dokumentus galima pateikti elektroniniu paštu direktorius@bkksc.lt su nuoroda – „Futbolo trenerio atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 4 d.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Telefonas pasiteirauti (8 450) 32295, 8 614 59747.

bottom of page